Õnnitleme!
22. september
Peeter Kulkov
Kinnitatud EUL juhatuses. Kehtivad alates 15.02.2012

Eesti Uisuliidu eetikareeglid ja soovitused avalikkusega suhtlemiseks

1. Sissejuhatus

Eesti Uisuliit (edaspidi ka alaliit) juhindub eetikareeglite määratlemisel ja koondamisel käesolevasse dokumenti Euroopa Spordieetika Koodeksist (vastu võetud Euroopa riikide spordi eest vastutavateministrite 7.konverentsil 15.mail 1992.a., avaldatud Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) kodulehel)ja Rahvusvahelise Uisuliidu (edaspidi ISU) poolt vastu võetud Juhendist SotsiaalmeediagaSuhtlemisel kõigile akrediteeritud iskutele Rahvusvahelise uisuliidu võistlustel ja üritustel (ISU SocialMedia Guidelines for all accredited persons at ISUEvents and Championships, avaldatud ISUkodulehel).

2.Üldised põhimõtted

Üldised spordieetika põhimõtted lähtuvad Ausa Mängueesmärkidest ja mõistest. Ausa Mängudefinitsioon sisaldab palju enamat kui teatud reeglite järgimist. See mõiste liidab endas sõpruse,teistest lugupidamise ja alatise õiglases vaimus tegutsemise. See põhimõte välistab pettuse,äraostmise, dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), liialdatud kommertslikkuse jakorruptsiooni.

Spordis osalevad isikud tunnustavad alljärgnevaid põhimõtteid ja kohustuvad:

• tingimusteta järgima ja täitma ISU ja Eesti Uisuliidu poolt vastu võetud ja kinnitatud võistlusreegleid, juhendeid ja määruseid ning juhatuse otsuseid;

• osalema kokkulepitud võistlustel ja üritustel;

• mitte tarvitama dopingunimekirjas olevaid keelatudaineid, täpselt täitma ISU ja EOK pooltkehtestatud dopingukontrolli nõudeid;

• käituma väärikalt, olema sõbralik ja koostöövalmis, olema sportliku ellusuhtumisega mitteainult treeningul ja võistlustel vaid ka tavaelus.

• mitte kahjustama spordi ja alaliidu mainet sõna ja teoga, arvestades tavapäraseltväljakujunenud käitumisnorme;

• mitte arvustama avalikkuses ISU või alaliidu juhatuse otsuseid. Siinkohal ei peeta silmas omaisikliku arvamuse avaldamist enne vastava otsuse vastuvõtmist; (allikas: IAAF Code of Ethics)

• lahendama omavahelised arusaamatused või vaidlusedilma avalikkust ja meediatkaasamata;

• pidama kinni sponsoritega sõlmitud lepingutest ja/või antud lubadustest, järgides sealjuuresISU poolt kehtestatud nõudeid reklaamide ja logodeesitlemisele;

• olles koondise liige või koondise kandidaat - mitteosalema reklaamides või reklaamiiseloomuga üritustel ilma alaliidu poolse kooskõlastuseta

3.Soovitused ja nõuded suhtlemisel avalikkusega läbimeedia ja internetisotsiaalvõrgustike
.
Eesti Uisuliit peab nii iluuisutamise kui kiiruisutamise arengut silmas pidades vajalikuks jätkuvaltaktiivselt suhelda meedia ja avalikkusega ja toetab sportlaste, treenerite ja teiste aladega seotudisikute vastavat tegevust. Käesolevad reeglid ja soovitused on mõeldud selleks, et vältida olukordi jasõnakasutust, mis võivad kahjustada alaliidu ja/ või spordi mainet.

Suheldes meediaga ja tehes postitusi internetis tuleb arvestada sellega, et iga kommentaar jaavaldus annab mulje ja iseloomustab mitte ainult seda edastanud isikust, vaid mõjutab samaaegseltavalikku arvamust alaliidu ja ka kõnealuse spordiala suhtes.

3.1. Soovitused mida silmas pidada

• Ole väljaütlemistes lugupidav teiste suhtes

• Ole aus ja väljendu selliselt, et ei jääks kaheldavat muljet ja tõlgendusvõimalusi

• Vesteldes mingil teemal ja vastates küsimustele ärakaldu teemast kõrvale

• Jaga teistega huvitavaid fakte, positiivseid muljeid ja emotsioone

• Mõtle oma seisukoht läbi enne kui midagi ütled võikirjutad

• Kui sul on kahtlusi mida või kuidas öelda või kirjutada - võta ühendust alaliidusekretariaadiga ja küsi nõu

3.2. Nõuded, mida järgida

• Ära jaga sulle teatavaks saanud avalikustamisele mittekuuluvat teavet

• ära arvusta konkurente, treenereid või treeningmeetodeid, ära halvusta võistluste, üritustekorraldajaid ega teisi alaga seotud inimesi;

• võistluste ja ürituste ajal ära sekku korraldajateja kohtunikepaneeli töösse

• intervjuudes ja postitustes ära kasuta slängi ja sobimatuid või ebaviisakaid väljendeid;

• Fotode ja videote kasutamisel internetisuhtluses arvesta autoriõigustega

•  kui sul on kkahtlusi kas plaanitav edastatav sõnum on kohane, jäta parem välja ütlemata võikirjutamata
 
 
Jalusekaart
 
  • Sponsorid ja toetajad
    Skoda130.jpg  Nooredolümpiale130.jpg
    Kultuuriministeerium130.jpg Tondiraba130.jpg
    Kulka130.jpg  jiv_sport_logo_must.png Olümpiakomitee130.jpg
  • Jalusekontaktid

    Eesti Uisuliit   Regati puiestee 1/3/5, 11911, Tallinn